Chuẩn Bị Cho Hôn Nhân: Trợ Giúp Cho Các Cặp Đôi Cơ Đốc

Từ Gospel Translations Vietnamese

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Marriage
Topic Index
About this resource
English: Preparing for Marriage: Help for Christian Couples

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Marriage

Translation by Dat Le

Table of contents


Lời nói đầu của nhà biên tập
  1. Các thắc mắc cần hỏi khi chuẩn bị cho hôn nhân
  2. Mục tiêu tối hậu: Hôn Nhân Sống Cho Sự Vinh Quang Của Đức Chúa Trời
  3. Quan hệ tính dục trong hôn nhân
  4. Hôn nhân, độc thân và sự tiếp đãi nhau trong đức hạnh của Cơ Đốc nhân