Lời hứa cho Bạn!

Từ Gospel Translations Vietnamese

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Hope
Topic Index
About this resource
English: A Promise for You!

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Hope
Part of the series Taste & See

Translation by Thinh Nguyen NV

Ta sẽ lập với chúng một giao ước đời đời: Ta sẽ không ngừng ban phước cho chúng... Ta sẽ lấy làm vui mà ban phước cho chúng" (Jeremiah 32:40, 41).

Đây là một trong những lời hứa của Đức Chúa mà tôi vẫn ngẫm đi ngẫm lại khi cảm thấy chán nản (vâng, điều đó cũng xảy ra đối với những mục sư). Có điều gì đáng khích lệ hơn việc Đức Chúa lấy việc mang lại những điều tốt đẹp cho bạn làm niềm vui của Ngài? Ngài không miễn cưỡng thực hiện những lời hứa của mình (Romans 8:28). Mang lại những điều tốt đẹp cho bạn chính là niềm vui của Ngài. Và không phải chỉ là đôi lúc. Luôn luôn là như vậy! “Ta sẽ không ngừng mang lại những điều tốt đẹp cho họ”.

Tuy vậy đôi khi hoàn cảnh của chúng ta quá khó khăn để có thể chịu đựng được và chúng ta không thể có bất kỳ niềm vui nào. Khi điều đó xảy ra với tôi, tôi đã thử làm theo Abraham: “Hy vọng ngay cả khi vô vọng” (Romans 4:18). Đức Chúa đã luôn luôn bảo vệ cho đốm lửa hy vọng đó của tôi và cuối cùng (không phải ngay lập tức) thổi bùng lên ngọn lửa của hạnh phúc và đức tin.

Có điều gì sung sướng hơn việc Đức Chúa lấy việc mang lại những điều tốt đẹp cho bạn và cho tôi làm niềm hạnh phúc nhất của Ngài!

Hãy yên tâm với Lời hứa đó.

Mục sư John