Giê-su không phải chính sách bảo hiểm của bạn

Từ Gospel Translations Vietnamese

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Faith
Topic Index
About this resource
English: Jesus Isn’t Your Insurance Policy

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Faith

Translation by Hanh Ngo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


Dịch từ bản ghi âm

Đức tin là gì? Nó như thế nào? Nó là thứ gì vậy?

Đó là sự tiếp nhận Đức Christ vì tất cả mọi điều về Ngài ấy: một báu vật đẹp đẽ, tối cao và hoàn toàn thỏa mãn như sự thế chỗ và tề trị cao quý cho chúng ta.

Liệu có mấy trăm ngàn con người hiện ở trong nhà thờ chúng ta mà vẫn chưa tiếp nhận Đức Christ như một sự tề trị, sự thế chỗ và báu vật đầy đẹp đẽ, vinh quang, vô giá và toàn mãn như Ngài, và vẫn chưa được cứu rỗi sau bao năm ở nhà thờ? Tôi đã lớn lên cùng với nhiều người như vậy. Vậy nên đó là lý do taị sao đức tin chắc chắn sẽ làm thay đổi trái tim và đời sống.