Đức Chúa Trời thật vĩ đại thay

Từ Gospel Translations Vietnamese

Related resources
More By David Mathis
Author Index
More About Worship
Topic Index
About this resource
English: How Great Is Our God

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By David Mathis About Worship

Translation by Jolie Nguyen

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


Nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa, Được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa; Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa, Hằng nói rằng: "Đức Giê-hô-va thật vĩ đại thay" (Thi Thiên 40:16)

"Vĩ đại" là một từ quan trọng. Chúng tôi sử dụng nó để nói về một cái gì đó có kích thước lớn khác thường: Một trận động đất lớn làm rung chuyển cả thành phố. Hoặc một số lượng lớn: Một đám đông tràn ngập cả sân vận động. Một năng lượng hoặc cường độ không bình thường: Cô ấy đã trải qua cơn đau đớn dữ dội. Hoặc cái gì đó đặc biệt tốt hay tuyệt vời: Ông ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Hoặc một cái gì đó ở một mức độ tuyệt đối: Chúng tôi đã là những người bạn tốt của nhau trong một thời gian dài.

Từ "vĩ đại" không chỉ có ý nghĩa mang tính chất linh động - được sử dụng theo năm cách khác nhau như trên, để nói về kích thướt, số lượng, cường độ, lòng tốt và mức độ - mà nó còn một từ có uy quyền. Hoặc ít nhất nó cũng được sử dụng, nó trở thành một từ dể dàng để sử dụng nhiều lần. Khi mà ngày qua ngày là "vĩ đại", bửa ăn nối tiếp bửa ăn là "vĩ đại", trò chơi nối tiếp trò chơi là "vĩ đại" chúng ta thường bắt đầu hồi họp khi mà nói về ngày cưới của mình, hoặc một bửa tiệc xa hoa, hoặc một trận thi đấu giành vô địch mà được thêm giời.

Định nghĩa lại từ "vĩ đại"

Còn về Đức Chúa Trời thì sao? Kinh Thánh nói với chúng ta nhiều lần, đặc biệt là trong Thi Thiên, rằng Đức Giê-hô-va thật vĩ đại thay. Nếu chúng ta dùng từ "vĩ đại" cho những việc bình thường và hàng ngày, những từ ngữ mà chúng ta dùng để mô tả ngày, bửa ăn, hoặc trò chơi thì thật sự hơn một bậc - hoặc quan trọng hơn hết, Đức Chúa Trời là vô hạn trên hết.

Một điều tuyệt vời của bài hát này la giúp cho chúng ta định nghĩa lại được từ "vĩ đại". Sử dụng đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, "Đức Chúa Trời vĩ đại thay" chuyển sự chú ý của chúng ta đến sự vĩ đại của Chúa. Nó đặt Chúa trước chúng ta như là tiêu chuẩn về sự vĩ đại thật sự. Có lẻ khi Chúa dần trở thành tiêu chuẩn của chúng ta về những điều "vĩ đại", thì sau đó chúng ta càng trở nên thận trọng hơn trong việc dùng các từ để mô tả về ngày, bửa ăn, hoặc trò chơi.

Và chỉ khi từ "vĩ đại" được sử dụng linh động có liên quan đến kích thướt, số lượng, cường độ, lòng tốt và mức độ vì vậy bài hát này cho chúng ta có được lược khảo về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Bốn lược khảo về sự vĩ đại của Chúa

Đầu tiên là vẻ vĩ đại về sự tôn nghiêm và vinh hiển của Ngài. Ngài mang sự huy hoàng của một vị vua - không chỉ là vua của một bộ tộc hay một quốc gia, nhưng là vua trên muôn vua, Chúa của mọi Chúa. Hỡi cả trái đất hãy cất tiếng vui mừng. Ngài là Đấng tối cao của các nước, dàn trận trong vinh hiển vô song, Ngài là vĩ đại tôn nghiêm.

Thứ hai là vẻ vĩ đại về Thánh Linh của Ngài. Như Giăng 1:5 "Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu." Ngài không chỉ vĩ đại về sự tôn nghiêm mà còn vĩ đại về Thánh Linh Ngài. Ngài không chỉ đứng đầu và được tán dương, mà Ngài còn có sự trọn vẹn toàn hảo - Chúa là chuẩn mực của chân lý, tính cách và đạo đức ngay thẳng. Khi Ngài nói, thì bóng tối biến mất. Thánh Linh Chúa thật sự vĩ đại.

Thứ ba là sự vĩ đại về sự đời đời của Chúa, Ngài không bao giời có bắt đầu và cũng không bao giờ có kết thúc. Ngài là An-pha và cũng là Ô-me-ga, Ngài là bắt đầu và cũng là kết thúc - không có gì đến trước Ngài, và cũng không có gì đến sau Ngài. Nhưng không có nghĩa là Chúa ở bất động từ năm này sang năm khác, nhưng "thời gian ở trong bàn tay của Ngài". Ngài không chỉ đến trước hay đến sau thời gian, mà Ngài còn điều khiển thời gian, mỗi thế kỷ, mỗi năm, mỗi giời, mỗi phút và mỗi giấy - từ Ngài, qua Ngài và hướng về Ngài (Rô-ma 11:36). Về thời gian Ngài thật vĩ đại.

Cuối cùng là sự vĩ đại về tình yêu thương của Chúa. Ngài không chỉ là Một, mà còn là Ba Ngôi. Và không chỉ có Đức Chúa Cha, mà còn có Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và cả ba ngôi hiệp một, không chỉ sự vĩ đại của Đức Chúa Cha, mà còn là sự vĩ đại của Chúa Giê-xu. Và với sự vĩ đại của Ngài cả khi là Đức Chúa Cha và là Chúa Giê-xu, chúng ta nhận ra rằng những điều đó thật sự là vĩ đại.

Vĩ đại như sự tôn nghiêm, sự nên thánh và đời đời của Chúa, đó là sự vĩ đại của tình yêu thương thật sự làm cho chúng ta kính sợ, bởi vì sự thương xót của Ngài dùng Đức Chúa Con để gánh thay tội lỗi cho chúng ta, giúp cho chúng ta có được sự vui mừng đời đời trong mối tương giao với Ngài. Đức Chúa Trời thật vĩ đại thay!