Hãy Để Tiếng Của Chúa Cứu Thế Được Nghe Thấy Trong Tiếng Nói Của Bạn

Từ Gospel Translations Vietnamese

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Missions
Topic Index
About this resource
English: Let Christ’s Voice Be Heard in Yours

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Missions

Translation by Dat Le

Những điểm sâu sắc của Phúc Âm này đã được tỏ bày trong Kinh Thánh, làm sâu đậm thêm lòng vững tin và sự cam kết của chúng ta để hoàn thành Đại Mạng Lệnh. Hãy nhớ, Chúa Giê-xu đã nói rằng người ta tin vì họ là một phần của bầy chiên Ngài. Đó là lý do họ tin. "Lý do các ngươi không tin là vì các ngươi không phải là một phần của bầy chiên Ta."

Chúa Giê-xu cũng phán: "Ta còn những chiên khác chưa thuộc về đàn nầy; Ta phải . . . ” — đó là điều có ý nghĩa lớn lao đến từ Vị Vua của hoàn vũ — “Ta phải đem chúng về nữa, và chúng sẽ nghe theo tiếng Ta.” Hãy gạch dưới hai từ trong thần học về sứ mạng của bạn: phảisẽ. “Ta phải đem chúng về nữa. "Chúng sẽ nghe theo tiếng Ta. Sẽ chỉ có một đàn chiên và một Người Chăn (Giăng 10:16). Ta không thất bại trong sứ mạng của mình!”

Có phải sứ đồ Phao-lô đã được khích lệ từ sự dạy dỗ đó? Tại Cô-rinh-tô, ông đã lo sợ và ở trong sự nguy hiểm - đó là con đường duy nhất để sứ mạng được hoàn tất ngày nay. Chúa Giê-xu đến với ông trong giấc chiêm bao ban đêm để nói với ông cứ kiên trì tiến lên. Đừng bỏ cuộc. Hãy cứ công bố Phúc Âm. Tại sao? Công vụ các sứ đồ 18:10: “Vì Ta có rất nhiều người trong thành phố này!”

“Họ thuộc về Ta. Ta đã mua chuộc họ. Ta đã chọn họ. Hãy đi cất tiếng nói. Chiên Ta nghe tiếng Ta, và chúng theo Ta, cho nên hãy đi nói cho Ta.” Thật có phải là kỳ diệu không khi Chúa Giê-xu phán như vậy với bạn? “Hãy mở miệng con ra. Hãy rao báo danh Ta và Phúc Âm của Ta. Hãy để tiếng của Ta được nghe thấy trong tiếng nói của con. Chiên Ta nghe tiếng Ta và chúng theo Ta.”

Bạn không thể thất bại. Hãy hoàn thành sứ mạng tại những nơi khó khăn nhất của thế giới. Việc của bạn không phải là cải đạo một ai đó. Hãy để tiếng Ngài được nghe thấy. Bạn sẽ hoàn tất sứ mạng mình.