BẢN TUYÊN XƯNG (BTX)

Từ Gospel Translations Vietnamese

Related resources
More By The Gospel Coalition
Author Index
More About Church Leadership
Topic Index
About this resource
English: Confessional Statement

© The Gospel Coalition

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By The Gospel Coalition About Church Leadership
Part of the series Foundational Documents

Translation by The Gospel Coalition

1. Đức Chúa Trời Ba Ngôi Chúng tôi tin vào một Đức Chúa Trời hiện hữu trong ba thân vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh, đồng biết nhau, yêu thương nhau, và tôn vinh lẫn nhau. Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống, là Đấng toàn hảo vô hạn trong sự yêu thương và thánh khiết. Ngài là Đấng sáng tạo muôn loài hiện hữu và vô hình, đáng nhận được tất cả sự vinh hiển và tôn kính. Ngài là Đấng vĩnh hằng đời đời, toàn tri biết mọi sự từ thưở ban đầu cho đến cuối cùng, Ngài là Đấng nắm giữ và tể trị trên tất cả mọi sự, và quan phòng qua thiên ý tốt lành đời đời để cứu chuộc con người cho chính Ngài và phục hồi sự sáng tạo khỏi tình trạng sa ngã, hầu ân sủng Ngài được chúc tụng.

2. Sự Mặc Khải Bởi ân sủng Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự hiện hữu và quyền năng Ngài trong cõi sáng tạo và mặc khải chính mình cho nhân loại hư vong qua thân vị của Đức Chúa Con, là Ngôi Lời nhập thể. Ngoài ra, Đức Chúa Trời là Đấng phát ngôn, qua Thánh Linh Ngài đã bày tỏ chính mình bằng ngôn ngữ con người: chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã linh cảm những lời được lưu trữ trong Thánh Kinh, gồm sáu mươi sáu sách trong Cựu Ước và Tân Ước để làm chứng tích và phương tiện cho công cuộc cứu rỗi của Ngài trong thế gian. Những tác phẩm duy nhất này được cấu trúc thành lời linh cảm của Đức Chúa Trời, có hoàn toàn thẩm quyền và không sai lầm trong văn bản nguyên thủy, được mặc khải trọn vẹn cho ý định cứu rỗi của Ngài, tương xứng cho tất cả những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi chúng ta tin và làm theo, và có thẩm quyền tuyệt đối trên hết mọi lãnh vực hiểu biết được nhắc đến. Chúng tôi thừa nhận rằng bản chất hữu hạn và tội lỗi của chúng ta ngăn chận đi khã năng hiểu biết lẽ thật Chúa một cách trọn vẹn, nhưng chúng tôi xác nhận rằng qua sự soi sáng của Thánh Linh, chúng ta có thể biết được lẽ thật Chúa một cách xác thật. Chúng tôi tin Thánh Kinh và tất cả những điều dạy trong Thánh Kinh là huấn thị của Đức Chúa Trời; chúng tôi vâng phục những điều răn của Đức Chúa Trời đòi hỏi, và tin cậy những lời hứa của Ngài đã cam kết. Khi dân sự Chúa nghe, tin nhận, và làm theo Lời Ngài, họ được trang bị để trở nên môn đệ của Đấng Christ và trở thành những chứng nhân cho Tin Lành.

3. Sự Sáng Tạo Loài Người Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người, cả nam lẫn nữ, trong ảnh tượng Ngài. Ađam và Ê-va thuộc về cõi sáng tạo mà Đức Chúa Trời đã từng phán là tốt lành, họ giữ vai trò tác nhân của Đức Chúa Trời để chăm sóc, trông nom, và cai quản sự sáng tạo, và sống trong mối tương giao thánh khiết và trung thành với Đấng Tạo Hóa mình. Người nam lẫn người nữ đều được dựng nên bình đẳng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, họ được đến gần Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa Giê-xu Christ, cả hai đều được kêu gọi để từ bỏ sự vị kỷ thụ động để dấn thân bằng cá nhân và đoàn thể để xây dựng gia đình, Hội Thánh, và xã hội. Ađam và Ê-va được dựng nên để hỗ trợ lẫn nhau trong sự kết hợp trở thành một thịt để thiết lập tiêu chuẩn mẩu mực duy nhất cho sự quan hệ tình dục giữa người nam và người nữ; sự hôn nhân này là một biểu tượng cho sự kết hợp giữa Đấng Christ và Hội Thánh Ngài. Trong ý định khôn ngoan của Đức Chúa Trời, người nam và người nữ không thể trao đổi thay thế cho nhau, trái lại họ bổ sung cho nhau qua nhiều phương diện phong phú khác. Đức Chúa Trời đã sắp đặt để họ gánh vác vai trò khác nhau để phản ảnh mối liên hệ yêu thương giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Người chồng thi hành vai trò lãnh đạo qua cách thể hiện sự chăm sóc, yêu thương-hy sinh của Đấng Christ, và người vợ phục tùng chồng mình theo gương Hội Thánh yêu Chúa. Trong chức vụ của Hội Thánh, cả nam giới và nữ giới điều được khuyến khích để hầu việc Đấng Christ và được phát triển theo tiềm năng trong nhiều lãnh vực của công việc của con dân Chúa. Vai trò lãnh đạo trong hội thánh đặc biệt được giao phó cho những người nam có tiêu chuẩn căn cứ vào nguyên tắc sáng tạo từ ban đầu, sự sa ngã, và sự cứu chuộc chứ không bị đẩy ra bên lề bởi những ham chuộng của trào lưu văn hóa đương thời.

4. Sự Sa Ngã Chúng tôi tin rằng Ađam, là người được dựng nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, đã làm hư hoại hình ảnh đó và đánh mất đi phước hạnh thưở ban đầu – trên chính mình và hậu tự của mình từ khi rơi vào trong tội lỗi bởi sự cám dỗ của Satan. Do đó làm cho mọi người bị xa cách Đức Chúa Trời, mọi phương diện (thể xác, tâm trí, ý chí, tình cảm, tâm linh) trong bản chất con người bị hư hoại và cuối cùng bị đoán xét và dẩn đến con đường chết – rời xa khỏi ân sủng và can thiệp của Đức Chúa Trời. Nhu cầu tối hậu của cả nhân loại là mối phục hòa với Đức Chúa Trời, mà chúng ta phải nhận chịu sự công chính và cơn thạnh nộ của Ngài; chỉ có tình yêu vô đối của Đức Chúa Trời là hy vọng duy nhất cho tất cả mọi người, chỉ có Ngài mới có thể cứu và phục hồi chúng ta về với chính Ngài.

5. Chương Trình Của Đức Chúa Trời Chúng tôi tin Đức Chúa Trời từ trước vô cùng, trong ân sủng Ngài đã định sẵn để cứu một số tội nhân rất lớn từ giữa các chi phái, ngôn ngữ, dân tộc, và quốc gia, và từ mục tiêu ấy Ngài biết trước và đã chọn họ. Chúng tôi tin Đức Chúa Trời xưng công nghĩa và thánh hóa những kẻ bởi ân điển đặt niềm tin trong Chúa Giê–xu, và một ngày nào đó Ngài sẽ làm cho họ được trở nên vinh hiển - để tất cả được ở trong sự khen ngợi của ân sủng Ngài. Bởi lòng yêu thương, Đức Chúa Trời ra lệnh và kêu cầu mọi người hãy ăn năn và tin nhận Ngài, với tình yêu cứu chuộc dành sẵn cho những kẻ Ngài đã chọn và Đấng Christ chính là Đấng cứu chuộc đã được định từ trước.

6. Phúc Âm Chúng tôi tin rằng Phúc Âm là Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ - là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tin Lành này được xem như là sự rồ dại của thế gian mặc dầu nó thật sự là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tin Lành này liên hệ đến Đấng Christ, tập trung vào thập tự giá và sự sống lại của Chúa Giê-xu: nếu Đấng Christ không được rao giảng, thì Tin Lành sẽ không thật sự được rao giảng, và nếu sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu không còn là trọng tâm (với sứ điệp “Đấng Christ chết cho tội lỗi chúng ta…[và] đã được sống lại.” Tin Lành này căn cứ vào Thánh Kinh (sự chết và sự sống lại của Ngài theo Thánh Kinh), chứa đựng ý tưởng thần học và sự cứu rỗi (Đấng Christ chết vì tội lỗi chúng ta để phục hòa chúng ta lại cùng Đức Chúa Trời), mang tính chất lịch sử (nếu những sự kiện cứu rỗi không xãy ra thì đức tin của chúng ta trở thành vô ích, chúng ta vẫn còn ở trong tội mình, và chính chúng ta là những người khốn nạn hơn hết), Tin Lành này mang đặc điểm thừa nhiệm từ các sứ đồ (sứ điệp được ủy thác và truyền đạt cho từ các sứ đồ, họ là những nhân chứng của những sự kiện cứu rỗi đó), và Tin Lành này mang đặc điểm cá nhân (cá nhân được cứu khi tin nhận và giữ lấy).

7. Sự Cứu Chuộc Của Đấng Christ Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Con đã trở thành con người qua sự cảm động bởi lòng yêu thương và vâng phục Đức Chúa Cha. Ngôi lời trở nên xác thịt, hoàn toàn là Đức Chúa Trời và hoàn toàn là con người trong một Ngôi vị với hai bản tính. Con người Giê-xu, là Đấng Mê-si được hứa cho dân Y-sơ-ra-ên, đã được thai dựng qua tác động mầu nhiệm của Chúa Thánh Linh và được sinh ra bởi người nữ đồng trinh Ma-ri. Ngài hoàn toàn thuận phục Cha thiên thượng, sống một đời sống vô tội, làm nhiều dấu kỳ phép lạ, chịu đóng đinh dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, đến ngày thứ ba thân xác Ngài sống lại từ kẽ chết và thăng thiên. Là Vua trung bảo, Ngài ngồi bên hữu của Đức Chúa Cha thi hành quyền chủ tể của Đức Chúa Trời ở trên trời và dưới đất, và Ngài cũng là Thầy Tế-lễ Cả và Đấng Biện-hộ công chính cho chúng ta. Chúng tôi tin rằng qua sự nhập thể, sự sống, sự chết, sự sống lại, và sự thăng thiên, Chúa Giê-xu Christ đóng vai trò là Đấng đại diện và thay thế cho chúng ta. Ngài thực hiện điều đó hầu để trong Ngài chúng ta được trở thành công bình trước Đức Chúa Trời: trên thập tự giá Ngài xóa đi tội lỗi, làm hòa lại với Đức Chúa Trời, Ngài gánh thế án phạt của tội lỗi chúng ta và khiến mọi kẽ tin được phục hòa với Đức Chúa Trời. Bởi sự sống lại Chúa Giê-xu Christ được Đức Chúa Cha biện hộ, phá tan quyền lực của sự chết và đánh bại Satan, là kẽ đã từng có quyền trên sự chết, và Ngài ban cho sự sống đời đời cho những kẽ thuộc về Ngài; với sự thăng thiên Ngài mãi mãi sẽ được tôn cao là Chúa và Ngài đã sắm sẳn một chổ cho chúng ta để ở với Ngài. Chúng tôi tin rằng chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác vì không có danh nào khác dưới trời để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Vì Đức Chúa Trời đã chọn sự thấp hèn, khinh dể của thế giới này, những điều không ra chi để làm hạ xuống những điều ra chi hầu cho không một ai có thể khoe mình trước Ngài – Chúa Giê-xu Christ trở thành sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho chúng ta – có nghĩa là, sự công bình, thánh khiết, và cứu chuộc của chúng ta.

8. Tội Nhân Được Xưng Công Bình Chúng tôi tin rằng bởi sự vâng phục và sự chết của Ngài, Đấng Christ đã hoàn tất trã xong nợ của những người được xưng công bình. Qua sự hy sinh, Ngài gánh thế hình phạt vì tội lỗi chúng ta và thỏa đáp hoàn toàn cho sự đòi hỏi của công chính của Đức Chúa Trời. Bởi từ sự vâng lời tuyệt đối, Ngài thỏa đáp những điều kiện công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi trên chúng ta vì chỉ qua đức tin mới làm tròn sự vâng phục tuyệt đối cho mỗi người đặt lòng tin duy nhất trong Đấng Christ hầu cho được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời đã ban Đấng Christ cho chúng ta, sự vâng phục và hình phạt của Ngài được chấp nhận để gánh thay cho chúng ta một cách nhưng không và không dựa vào điều gì nơi chúng ta, sự xưng công nghĩa này hoàn toàn đến bởi ân điển Chúa hầu cho sự công chính và ân sủng của Đức Chúa Trời được vinh hiển trong sự xưng công chính của tội nhân. Chúng tôi tin lòng nhiệt thành trong sự vâng lời của cá nhân và tập thể đều phát xuất từ sự xưng công nghĩa này.

9. Quyền Năng Của Đức Thánh Linh Chúng tôi tin rằng sự cứu rỗi được chứng minh hầu hết trong Thánh Kinh và được bảo đảm bởi Chúa Giê-xu Christ, được ứng dụng trên dân sự Ngài qua Đức Thánh Linh. Là Đấng được sai đến bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Thánh Linh làm vinh hiển Chúa Giê-xu Christ, và chính Ngài cũng là “Đấng An Ủi” đang hiện diện và ngự trị trong các tín hữu. Ngài cáo trách thế gian về tội lỗi, xự công bình, và đoán phạt, và qua tác động quyền năng và mầu nhiệm Ngài tái tạo những tội nhân đang chết mất trong tâm linh, làm họ tỉnh thức để ăn năn và tin nhận, Ngài làm báp-tem để kết hợp họ với Chúa Giê-xu hầu cho họ được xưng công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời qua ân điển bằng đức tin duy nhất trong Chúa Giê-xu Christ. Qua sự tác động của Chúa Thánh Linh, tín hữu được đổi mới, được thánh hóa, và được nhận làm con nuôi trong đại gia đình của Đức Chúa Trời; từ đó họ được dự phần vào bản tính thánh và nhận được những ân tứ được ban cho trong quyền chủ tể của Đức Chúa Trời. Chính Đức Thánh Linh là Đấng bảo chứng cho cơ nghiệp đã hứa từ trước, và trong thời đại này Ngài đang ngự trị, hướng dẫn, dạy dỗ, trang bị, tái sinh, và giúp cho tín đồ sống và phục vụ với năng quyền theo gương Đấng Christ.

10. Nước Trời Chúng tôi tin rằng những người được cứu bằng ân sủng của Đức Chúa Trời qua sự kết hợp với Đấng Christ bằng đức tin từ sự đổi mới bởi Chúa Thánh Linh đều được nhận vào nước của Đức Chúa Trời và thừa hưởng phước hạnh của giao ước mới: sự tha tội, sự biến đổi từ bên trong khơi dậy lòng khao khát để tôn vinh, tin cậy, và vâng phục Chúa, và hướng về sự vinh hiển trong tương lai chưa được tỏ bày. Việc làm lành là bằng chứng không thể thiếu được cho ân điển cứu chuộc bởi Chúa. Sống như muối trong thế gian đang hư nát và ánh sáng trong thế giới tối tăm, tín hữu không nên sống thu mình khỏi thế gian hoặc trở nên quá cách biệt với thế gian: ngược lại, chúng ta nên làm những việc tốt lành cho thành phố vì mọi vinh dự và tôn trọng của các nước đều được dâng lên cho Chúa hằng sống. Với sự ý thức rằng Chúa là Đấng tạo hóa và chúng ta là công dân của nước trời, chúng ta yêu mến tha nhân như chính mình, làm điều thiện cho mọi người, nhất là những người thuộc trong đại gia đình của Chúa. Nước của Đức Chúa Trời là một thực tại đã khởi sự song chưa hoàn thành, là sự tể trị của Đức Chúa Trời trên thế giới và thuộc vào chương trình cứu chuộc của sự sáng tạo. Nước Trời là một năng quyền xâm chiếm quyền lực tối tăm của Satan và mang lại sự phục hưng và đổi mới qua sự ăn năn và đức tin trong đời sống của mỗi cá nhân được cức chuộc vào nước trời và vì vậy tạo dựng nên một cộng đồng con dân mới trong Đức Chúa Trời.

11. Con Dân Mới Của Đức Chúa Trời Chúng tôi tin rằng con dân của Đức Chúa Trời trong giao ước mới đã đến hẹn điểm Giê-ru-sa-lem ở trên trời; họ đã được đồng ngồi với Đấng Christ trên các từng trời. Hội Thánh toàn cầu này được thể hiện qua các hội thánh địa phương và chỉ có Đấng Christ là Đầu Hội Thánh, như vậy mỗi “hội thánh địa phương” chính là Hội Thánh, là nhà của Đức Chúa Trời, là một đoàn thể của Đức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của lẽ thật. Hội Thánh chính là thân thể của Đấng Christ, là con ngươi của mắt Ngài, được ghi chạm trong bàn tay Ngài mà chính Ngài đã đời đời kết hứa. Nét đặc thù của Hội Thánh là sứ điệp Phúc Âm, những lễ nghi thánh, kỷ luật, và đại mạng lệnh, và trên hết là tình yêu dành cho Chúa, cho nhau và cho thế gian. Tin Lành này đặc biệt bao hàm tính chất cá nhân và đoàn thể mà không một phương diện nào bị bỏ quên. Chúa Giê-xu Christ là sự bình an của chúng ta: Ngài không những mang lại mối hòa thuận với Đức Chúa Trời mà còn đem lại sự hòa thuận giữa các dân tộc. Ngài có mục đích tạo nên một nhân loại mới trong một thân thể để đem đến sự thuận hòa giữa người Do-thái và dân ngoại đến với Đức Chúa Trời mà qua thập tự giá, Ngài cất đi sự thù nghịch ở giữa họ. Hội Thánh đóng vai trò biểu hiện cho thế giới mới tương lai của Chúa khi con dân Ngài sống trong tinh thần phục vụ lẫn nhau và phục vụ tha nhân thay vì cho chính mình. Hội Thánh là tập thể mà nơi Thần của Đức Chúa Trời ngự và làm chứng tiếp diễn cho Chúa trên thế gian.

12. Lễ Báp-tem và Tiệc Thánh Chúng tôi tin rằng lễ báp-tem và lễ tiệc thánh được thiết lập bởi Chúa Giê-xu Christ. Lễ báp-tem biểu tượng cho sự hội nhập vào cộng đồng giao ước mới; lễ tiệc thánh bày tỏ sự đổi mới, tiếp diễn trong giao ước đó. Cả hai điều này là sự kết hứa của Chúa đối với chúng ta, một ân điển Chúa định sẳn, là sự hứa nguyện vâng phục của chúng ta đối với Đấng Christ, là Đấng đã một lần bị đóng đinh và hiện giờ đã sống lại, và chúng ta trông mong sự trở lại của Ngài và sự chung cuộc của tất cả mọi sự.

13. Sự Phục Hồi Muôn Vật Chúng tôi tin vào sự trở lại trong thân xác vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ cùng các thiên sứ thánh, lúc đó Ngài thi hành vai trò Đấng phán xét sau cùng và vương quốc của Ngài đi đến giai đoạn hoàn tất. Chúng tôi tin vào sự sống lại của thân thể của những kẽ được xưng công bình và không công bình. Người không công bình sẽ bị xử đoán và ở trong địa ngục đời đời theo như Chúa chúng ta đã dạy. Và người công bình sẽ đi vào nơi phước hạnh đời đời trong sự hiện diện của Đấng đang ngồi trên ngai với Chiên con trong trời mới và đất mới, là nơi của sự công chính. Trong ngày đó Hội Thánh sẽ được bày tỏ ra không tì vết trước mặt Đức Chúa Trời qua sự vâng lời, chịu khổ, và đắc thắng của Đấng Christ; tất cả tội lỗi sẽ được tha và hậu quả khốn cùng sẽ được xóa đi. Đức Chúa Trời sẽ ở giữa mọi nơi và dân sự Ngài sẽ đầy dẫy trong sự thánh khiết của Ngài, và muôn vật đều ca tụng đến ân điển vinh quang Ngài.