Xem mã nguồn

Từ Gospel Translations Vietnamese

Bạn không quyền sửa đổi trang này, với lý do sau:

Chỉ những thành viên trong các nhóm Thành viên thông thường, Robot mới được thực hiện thao tác này.

Bạn vẫn có thể xem và chép xuống mã nguồn của trang này:

Các tiêu bản dùng trong trang này

Quay lại Chuẩn Bị Cho Hôn Nhân: Trợ Giúp Cho Các Cặp Đôi Cơ Đốc/Hôn nhân, độc thân và sự tiếp đãi nhau trong đức hạnh của Cơ Đốc nhân.